ReadyPlanet.com
dot
สิ่งน่าสนใจ ( Interesting links)
dot
bulletหน้าแรก (Home)
bulletรับแปลเอกสาร (Translations)
bulletเกี่ยวกับเรา (About us)
bulletติดต่อเรา ( contact us)


เกี่ยวกับเรา

               

           ณ RealLearning center ( ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้ RealLearning ) แห่งนี้ เรายึดหลักการว่า สถาบันที่สร้างเสริมความรู้ให้แก่ผู้คนนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มาเรียน โดยต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จที่ผู้มาเรียนจะได้รับกลับไปจากการมาเรียนที่ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้แห่งนี้

            นอกจากนั้นศูนย์สร้างเสริมความรู้แห่งนี้ได้มองเห็นและเข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้และการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (เราจึงมีการจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับและใช้รูปแบบการสอนและเทคนิคที่หลากหลายในการสอน อีกทั้งทางศูนย์ยังมีความเข้าใจอันดีว่าการที่ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและแข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้ ดังสโลแกนของเราคือ พื้นฐานดี เรียนรู้ไว ทำได้จริง

             ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้แห่งนี้ยังมีสูตรการสอนที่ช่วยทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนคือ ซ่อม สร้าง เสริม  โดยเรามีการทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานจำเป็นของผู้สนใจมาเรียนทุกท่าน ก่อนให้ท่านลงเรียนคอร์สที่ท่านอยากเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อ ประการแรกดูว่า ผู้เรียนแต่ละท่านนั้นมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้เพียงพอที่จะเรียนคอร์สที่ผู้มาเรียนอยากเรียนหรือไม่ โดยถ้าผลทดสอบชี้ว่า ผู้มาเรียนท่านนั้นๆยังมีความรู้พื้นฐานจำเป็นไม่เพียงพอ ทางเราจะแนะนำให้ผู้ที่มาเรียนท่านนั้นไปลงเรียนคอร์สปรับเพิ่มพื้นฐานที่จำ เป็นต้องใช้ก่อนแล้วจึงมาลงเรียนคอร์สที่อยากเรียนภายหลังอีกที  ประการที่สองก็เพื่อที่ทางเราจะสามารถจัดกลุ่มผู้ที่มาเรียนได้อย่างเหมาะสม(คนที่มีความรู้ทักษะใกลัเคียงกันก็อยู่กลุ่มเดียวกัน)ในกรณีที่เป็นการ เรียนแบบเป็นกลุ่ม  นอกจากนั้นแล้ว ทางศูนย์ก็ยัมีการทำการทดสอบประเมินความรู้ที่ผู้มาเรียนได้รับไปหลังจากเรียนจบคอร์สนั้นๆแล้ว  ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เห็นผลสำเร็จจากการเรียนคอร์สต่างๆของตน(รวมถึงทางศูนย์)เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาตนให้ได้รับผลสำเร็จที่สูงมากขึ้น 

            ณ ศูนย์แห่งนี้เรายังได้ใช้รูปแบบการสอนและเทคนิคที่หลากหลาย แปลกใหม่ น่าสนใจ และให้ผลสัมฤทธิ์สูงมาสอน ทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยหลายอย่างในการสอนเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจและทำได้จริง และด้วยความที่ศูนย์แห่งนี้คำนึงถึงผลสำเร็จที่ผู้มาเรียนจะได้รับมากที่สุดและเชื่อว่า ครูผู้สอนนั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อผลสำเร็จของผู้มาเรียน ดังนั้น เราจึงคัดสรรเลือกครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและมากด้วยประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ ส่วนครูสอนภาษาก็เป็นเจ้าของภาษาที่มีทั้งความรู้ความสามารถที่สูงและมากประสบการณ์มาสอนที่ศูนย์แห่งนี่ ทั้งนี้ก็เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับจากการมาเรียนที่ศูนย์แห่งนี้